RECENZENCI - ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Start: Rocznik Biblioteki Narodowej, ISSN 1689-3182
Biblioteka Narodowa - strona główna

RECENZENCI

 

Prof. dr hab. Wiesław Babik
prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa
dr Roman Chymkowski
dr hab. Marek Janicki
prof. dr hab. Roman Michałowski
Agata Pietrzak
dr hab. Jerzy Pysiak
prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

Zasady recenzowania (wg wytycznych MNiSW)

1) Do oceny każdego artykułu w powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2) Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3) Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
4) Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
- bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
- relacje podległości zawodowej,
- bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5) Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6) „Rocznik Biblioteki Narodowej" stosuje procedury zapobiegające nadużyciom typu ghostwriting i guest autorship

Kwestionariusz recenzji artykułu