ZASADY RECENZOWANIA - ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Start: Rocznik Biblioteki Narodowej, ISSN 1689-3182, DOI 10.36155/RBN
Biblioteka Narodowa - strona główna

ZASADY RECENZOWANIA

Zasady recenzowania (wg wytycznych MNiSW)

 1. Do oceny każdego artykułu w powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
 4. Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. „Rocznik Biblioteki Narodowej" stosuje procedury zapobiegające nadużyciom typu ghostwritingguest authorship.

Formularz recenzji (wersja polska)
Formularz recenzji (wersja angielska)
Informacja dla autorów